کانی های پلاتین

عناصر گروه پلاتین(P.G.E) Platinum Group Elements شامل 6 عنصر است
که عبارتند از :
پلاتین Pt، پالادیوم Pd، اسمیوم Os، ایریدیم Ir، رودیوم Ru و
روتنیوم Rh می باشد.
این عناصر در ترکیب پوسته جامد زمین بسیار نادر هستند.
عناصر گروه پلاتین عمدتاً خاصیت سیدروفیلی دارند و فقط پالادیوم و روتنیوم خاصیت
کالکوفیلی قوی تری نشان می دهند. فلزات گروه پلاتین به 2دسته تقسیم می شوند:

1-پالادیوم-روتنیوم و رودیوم که از طلا سبکتر هستند و وزن مخصوص آنها بین
4/12-3/11 می باشد.
2-پلاتین-ایریدیم و اسمیوم که سنگین تر از طلا هستند و وزن
مخصوص آنها بین 5/22-19 می باشد.
پالادیوم ازنظر فراوانی نسبی تقریباً 2 برابر
پلاتین و سایر فلزات این گروه و به مقیاس تقریبی 1/0 ترکیب پوسته جامد زمین را می
سازد. این فلزات در پوسته جامد زمین در سنگ های قلیایی همراه ترکیبات کروم وآهن
(کرومیت) و یا همراه با پیروتین های نیکل دار متمرکز می شوند.
در فازهای گرمابی
نیز در برخی مواقع پالادیوم ظاهر می شود. مقاومت آنها در مقابل عوامل شیمیایی و عدم
میل ترکیبی آنها با مواد دیگر موجب تمرکز این فلزات در پلاسرها می شوند.

پلاتینیوم اغلب در یک حالت خالص و کانه اسپریلیت (آرسینوپلاتینیوم PtAs2) یافت
می شود و یک منبع اصلی فلزی است.
آلیاژ ایریدیم / پلاتینیوم با منشأ طبیعی یک
Platiniridium است و این فلز در کانی کوپریت( سولفید پلاتینیوم pts ) یافت می
شود.
این فلز اغلب همراه با مقادیر کمی فلزات دیگر گروه پلاتینیوم است که در
نهشته های آبرفتی در کلمبیا، اونتاریو، کوههای اورال و در غرب امریکا یافت می شود.
پلاتینیوم از نظر اقتصادی همراه با فرآوری نیکل تولید می شود. درمقادیر عظیمی از
نیکل فرآوری شده تنها PPm 2 ذخیره پلاتین وجود دارد.

عیار پلاتین در یک
کانسار دارای ارزش اقتصادی بین PPb10-5 است که تقریباً از این نظر همانند کانسارهای
طلا می باشند.
بخش اعظم فلزات گروه پلاتین در طبیعت به صورت آلیاژهای آنها یافت
می شوند،معذالک ترکیبات پلاتین و یا پالادیوم با گوگرد، آرسنیک، آنتیموان، بیسموت،
مس، قلع و سرب کانی های ویژه پلاتین محسوب می شود.
مهمترین کانی های پلاتین
عبارتست از:

•اسپریلیت PtAs
اسپریلیت معمولاً مقدار کمی ردیوم، آهن،
پالادیوم و آنتیموان نیز در ترکیب خود دارد. اسپریلیت فراوانترین کانی پلاتین
است.سختی این کانی بین 6 تا 7، وزن مخصوص برابر 6/10 و مقدار پلاتین آن 58 درصد
است.

•ژورسیت PtSb2‌
مقدار پلاتین ژورسیت 45 درصد است و تا امروز فقط در
معادن پلاتین ترانسوال شناخته شده است.

•کوپریت Pts
سختی کوپریت 5، وزن
مخصوص برابر 9 و مقدارپلاتین آن 89 درصد است.

•براگیت S‌(Pt, Pd, Ni)

مقدار پلاتین براگیت 59 درصد است.

•لوریت RuS2
سختی لوریت بین 5/7،
وزن مخصوص برابر 7 و مقدار روتنیوم آن 67 درصد است.

•استیبیوپالادینیت
PdSb3
سختی استیبیوپالادینیت 4/4، وزن مخصوص برابر 5/9 و مقدار پالادیوم آن 4/72
درصد است.

•فرودیت PdBi 2
سختی فرودیت 5/2، وزن مخصوص برابر 5/9 است و در
سیستم کوبیک متبلور می شود.

•میشنریت PdBi 2
سختی میشنریت 5/2، وزن مخصوص
برابر 5/12 بوده و تا بحال فقط در معدن سودبوری پیدا شده است و در سیستم منوکلینیک
متبلور می شود.
/ 0 نظر / 136 بازدید